Slik bygger vi bærekraftige boliger

Vårt mål er å bygge attraktive boliger med gjennomgående gode bokvaliteter og egenart. De skal være den foretrukne boligen i området de bygges og gi merverdi til nabolaget. Et tydelig og strukturert arbeid med bærekraft er derfor avgjørende for at vi skal klare å levere på dette målet.
  • 901hoydefoto kveld 2

Ski Tårn tegnet av A-lab er kledd med knust Olivin - et naturlig materiale som binder Co2 og renser dårlig luft.

Tre fokusområder

For å oppnå prosjekter med reelle bærekraftskvaliteter, både sosial, miljømessig og økonomisk har vi en overordnet strategi som legges til grunn i all vår prosjektutvikling. På denne måten sikrer vi at de ansatte og våre samarbeidspartnere har det på agendaen og at det er en helt naturlig del av arbeidet som nedlegges i hvert prosjekt.

Vi har valgt å dele opp strategien i tre hovedkategorier; Klimatilpasning, redusere klimagassutslipp og sosial bærekraft.

2023 02 10 Solon 1095

Klimatilpasning

Klimatilpasning handler om å påse at vi bygger solide bygg som tåler slikt vær og at vi unngår å bygge i områder der det vil skape store problemer i fremtiden.

Vi i Solon har alltid hatt krav til oss selv om at det vi utvikler og bygger, skal planlegges for holdbarhet over tid og ha kvalitet som varer, men dette må tydeligere ses sammenheng med et framtidig endret klima.

Pexels pixabay 162639

Reduksjon av klimautslipp

For å bidra til å motvirke klimaendringene må CO2-utslippene reduseres.

Klimagassberegninger gir et godt grunnlag for veloverveide valg når det gjelder gode klimatiltak.

Ved at beregningene tilpasses i detaljeringsgrad og gjentas i ulike faser av prosjekteringen vil dette aktivt kunne benyttes for å optimalisere prosjektet.

URU9275

Sosial bærekraft

I tillegg til å bygge den foretrukne bolig, er vi opptatt av å skape gode nabolag. 

Både de som flytter inn og de som bor i nærheten skal merke en positiv forskjell for utemiljø og møteplasser når Solon bygger i området.

Alle Solon-boliger skal bygges med tanke for samhandling og mulighet for felles aktivitet og rekreasjon med naboer.

FN Bærekraftsmål

Overordnet for hele strategien vår gjelder FNs bærekraftsmål. Disse er definert gjennom en lang og demokratisk prosess og danner grunnlaget for en felles global innsats for å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og stoppe klimaendringene innen 2030.

BREEAM-sertifisering

Fra november 2022 har vi besluttet at vi ønsker å stille krav om sertifisere av alle våre nyoppstartede prosjekter. Valget falt på BREEAM, en godt kjent standard for både boligkjøpere og bransjen. 

BREEAM er gjennomprøvd og godt kjent og hjelper oss til å styre prosjektutviklingen for å sikre og dokumentere miljømessig bærekraft i hvert enkelt prosjekt.

Vårt mål er å breeam- sertifisere alle kommende prosjekter på et nivå kalt Very Good og det er prosjektteamet i det enkelte prosjekt som har ansvaret for å sette mål og implementere dem i sitt prosjekt for å oppnå dette nivået. Les mer om BREEAM her.

Grønn Byggallianse

Vi er også medlem av Grønn Byggallianse og har signert på Grønnvaskingsplakaten. Det betyr at vi er og skal være ekstra bevisste på hvordan vi skriver og omtaler vårt arbeid med bærekraft. Alt vi bruker i kommunikasjon og markedsføring skal kunne dokumenteres og må ha en reell substans.

SOLON Ski 5576